Nyheter

OVANÅKERS SÖDRA VVO

Nyheter


Kallelse till ordinarie jaktstämma i

OVANÅKERS SÖDRA VVO

 

Dag: Torsdag 11/6  kl. 18.30.

Plats: Slakteriet Gammel Homna .

Dagordning: Sedvanliga stämmoärenden.


Styrelsen

                   

   

 PROTOKOLL

Ovanåkers Södra Viltvårdsområde 

Ordinarie jaktstämma

 

Plats:  Arena Café

Tid:    2019-05-23 18.30

 

Kjell Jonsson hälsade alla välkommen och öppnad mötet.

 

1. Som ordförande för stämman valdes Kjell Jonsson.


2.Som protokollförare valdes Mats Mårtens.


3. Som justeringsmän valdes Gudmund Norling och Mats-Åke Persson.


4. Att stämman utlysts i behörig tid godkändes. WoxnadalsNytt 190515.


5. Röstlängd skall fastställas vid behov.


6. Styrelsens och revisorernas berättelser godkändes, styrelsen beviljades ansvarsfrihet.


7. Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner till jaktledare :

 

A. Fridlysningsområdet beslöts till: Från Alftarån efter gamla basvägen från Römyran till Öhmans,

därefter gamla grustagsvägen till Jonpers i klon och sen Viksjöforsvägen till Bergavägen och den

fram till Faluvägen och sen Södergatan till Lillbovägen och denna fram till Hobergsbäcken,

alla mark öster och norr om denna gräns är fridlyst.


B. Skjutprov beslöts enligt följande: Älg, tre serier om fyra skott, varav åtta skall vara träff,

även skjutna märkesfodringar gäller. Björn, godkänt björnpass.


C. Jakttider: Älg 12-13-14/10 samt 2/11-3/11, eventuell fortsättning beslutas av styrelsen i samråd med

 jaktledarna. Jakten kan även avbrytas tidigare. Småvilt laga tid. Jakt på björn, lo, varg, järv samt   

 vildsvin får bedrivas som gemensamhets- och områdesjakt inom Ovanåkers Södra VVO under

 begränsad tid inom ramen för, av myndighet, beslutad jakttid för att förhindra skador förorsakade

              av dessa arter.

 

D. Älgavskjutning: Vi kommer att söka på 15 + 15.


E. Viltvård: Femtio saltstenar kan sättas ut. Skottpengar: 250 kr för 10 par fötter av kråka, kaja och skata,

             200 kr för räv, bäver, grävling, mård och mårdhund, mink lika som fiskevårdsföreningen.

             Inga skottpengar betalas ut för vilt som är skjuts i byggnader, gäller ej fällor.


F. Småviltkortet skall gälla jaktåret, dagkortsköpare skall medfölja årskortsinnehavare, max tre/jakttillfälle.

Markägare med jaktbar fastighet, samt boende inom området får lösa dagkort utan sällskap. Årskort småvilt eller älgkort gäller vid björn, varg, lo, järv och vildsvinsjakt. Årskort utan mark till ungdomar upp till 25 års ålder boende inom viltvårdsområdet, detta gäller småvilt och även älgjakt men utan rätt till köttdel. Vi ska tillåta Ovanåkers Västra och Östra att skjuta bäver på vår sida av gränsvatten.   

Vid björn, varg och lojakt får en (1) jaktgäst medtagas under förutsättning att denna jaktgäst är årskortsinnehavare i  något av Ovanåkers Västra eller Östra viltvårdsområde, jaktgästen skall lösa dagkort.


G. Instruktion till jaktledare tas på älgmötet i september.


8. Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för fällt villebråd

under jaktåret:


A. Älgkort 200 kr, gäller även markägande jaktgäst men denne äger ej rätt till köttdel.

             Sista dag för lösen av älgkort är den 7/9.


B. Småviltkort 300 kr


C. Dagkort 75 kr.


D. Arvode till jaktledare beslöts till 1800 kr per lag.


E. Arvode till kortförsäljare 10 kr per kort.

 

F. Arvode till skjutledare och markörer 800 kr per man, (3 st).


G. Arvode till revisorer 200 kr per man (2 st).


H. Arvode till styrelse: ordförande, sekreterare och kassör 1500 kr, övriga ledamöter 300kr.


9. Inget inkommit. Beslutades också att markägarna själva får sköta med utarrendering av sin egen mark.


10. Antagande av nya medlemmar: Beslutades att styrelsen får godkänna nya medlemmar.

 

11. Till ordförande för ett år valdes Kjell Jonsson och till vice ordförande Erik Wikman.

 

12. Fredrik Östling och Göran Olsson omvaldes till ledamöter på två år.Markus Karlström omvaldes samt nyval på Fredrik Norell som suppleanter på två år.

           Firmatecknare för föreningen är Kjell Jonsson och Fredrik Östling var för sig.

 

13. Till revisorer valdes Anders Jörler och Hans Jonsson och som suppleant omvaldes Christer Lindberg.

 

14.Till kortförsäljare valdes Gudmund Norling och Mats Mårtens.


15. Som sätt att kalla till stämma valdes annons i lämpligt annonsblad som delas ut till hushållen och stämmobeslut finns hos sekreteraren.


16. Till valberedningen omvaldes Sylve Andersson, Ulf Hildingsson samt Sven-Erik Götesson.

              Sylve Andersson är sammankallande.


17. Till jaktledare valdes för

              Lag 1: Sylve Andersson och Erik Wikman.

              Lag 2: Sven-Erik Götesson och Mats-Åke Persson.

              Lag 3: Kjell Jonsson och Anders Lennartsson.


18. Övriga frågor:

A. Till markörer omvaldes Gudmund Norling, Ulf Hildingsson och Jesper Hildingsson,

               skjutledare är Gudmund Norling.


B. Till småviltskommite valdes Kjell Jonsson, Christer Lindberg och Nore Stadigs som

      också är sammankallande.

 

C. Jaktprov: Det beslöts att området skall tillåta jaktprov, hundägare eller domare     

             skall äga jakträtt på området.


D. Regler vid älgjakt: Beslutades att det tas vid mötet med älgjägarna i september.


E. Beslutades att vi fortsätter med predatortävlingen där vinnaren får ett presentkort på 500:- och 2:an

  • 300:- och 3:an 200:- samt utlottning av presentkort till de som lämnat in skottlistan i tid (5 st á 100:-)
  • även kommande säsong. Segrare även i år är Göran Mårtensson med 240 poäng på 2:a plats kom
  • Kjell Jonsson med 154 poäng och på 3:e plats Fredrik Norell med 116 poäng. Vinnare i utlottningen
  • blev Lasse Ivarsson, Patrik Åström, Christer Jonsson, Nore Stadigs och PEO Bergens.


F. Den 10/8 skjuter vi björnpasset till kostnad av 40:-/person. Övningsskjutning på Älg 12/8, 17/8 och 19/8.


G. Stämman godkände att vi kan lägga ut protokoll och verksamhetsberättelse med namn på vår hemsida.


H. Det kom in ett förslag på att skottlistan lämnas in när man köper jaktkortet följande år,

 styrelsen kollar upp om detta är möjligt.


I. Kjell Jonsson kom ett förslag om att vi ska försöka bygga upp en fond för stödutfodring under för   

            rådjuren besvärliga vintrar. Styrelsen utreder och återkommer med förslag.


J. Kjell Jonsson tackar för visat intresse och avslutar mötet. Området bjuder på fika. 

           Vid protokollet

 

           _______________________                                   _________________________ 

           Mats Mårtens                                                           Kjell Jonsson

           Sekreterare                                                              Ordförande

 

          Justeras          


          ________________________                            _____________________________

          Gudmund Norling                                                Mats-Åke Persson

Copyright @ All Rights Reserved